PATVIRTINTA Direktoriaus Prano Japerto 2014-02-04 įsakymu Nr. V2014-01

NEVALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO VŠĮ „AUKŠTIEJI ALGORITMAI“ AKADEMINĖS ETIKOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

KOMISIJOS PIRMININKAS:

dr. Rytis Kubilius rytis.kubilius@aukstieji.lt

KOMISIJOS NARIAI:

dr. Andrius Sazonovas andrius.sazonovas@aukstieji.lt

dr. Laura Steponėnienė laura@aukstieji.lt


Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybaPATVIRTINTA Direktoriaus Prano Japerto 2015-05-25 įsakymu Nr. V2015-07

NEVALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

  1. I. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

1.1. Instituto bendruomenė (mokslo darbuotojai, tyrėjai, administracijos darbuotojai) savo veikloje vadovaujasi humaniškumo ir demokratiškumo principais, bendražmogiškosios moralės normomis.

1.2. Mokslinius tyrimus orientuoja į žmonijos gerovę ir mokslo žinių ribų plėtimą, tuo pat metu pagal pripažintus akademinės etikos kodeksus ir praktiką naudodamiesi minties ir išraiškos laisve bei laisve nustatyti metodus, kuriais bus sprendžiamos problemos.

1.3. Nuolat gilina savo profesionalumą, išlikdami kūrybingomis asmenybėmis, atviromis naujoms idėjoms, pažiūroms ir koncepcijoms.

1.4. Pripažįsta ir propaguoja mokslo laisvės principą, nepažeidžiant valstybės įstatymų, tarptautinių įsipareigojimų, bendražmogiškos moralės normų.

1.5. Objektyviai ir korektiškai vertina kitus mokslininkus bei jų veiklą, sprendžia tik jų kompetenciją atitinkančius uždavinius, nepriklausomai nuo užimamų administracinių pareigų.

  1. II. MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA

2.1. Tyrimų vykdytojai turi būti susipažinę su mokslinių tyrimų aplinka ir finansavimo mechanizmus apibrėžiančiais teisiniais dokumentais.

2.2. Turi būti laikomasi patikimo, skaidraus ir veiksmingo finansų valdymo, taip pat bendradarbiavimo su mokslinio tyrimo finansus tikrinti įgaliotais asmenimis.

2.3. Mokslinė veikla turi būti grindžiama sąžiningu tyrimu, o tyrėjo elgesys – moralumu ir socialiai atsakingu elgesiu. Moksliniai tyrimai neturi kenkti žmonėms, jų gyvenamajai aplinkai, gamtai, prisiimant asmeninę atsakomybę už tyrimų rezultatus; remiantis nacionaliniais teisės aktais turi būti laikomasi darbo saugos taisyklių, imamasi būtinų atsargumo priemonių.

2.4. Moksliniai tyrimai neturi pažeisti žmogaus teisių ir žeminti jo orumo, turi būti grindžiami savanoriškumo principu.

2.5. Pateikiant mokslinių tyrimų rezultatus negalimas padirbinėjimas, klastojimas ar manipuliavimas: nesamų duomenų sukūrimas, esamų duomenų koregavimas, siekiant pagerinti ar pabloginti rezultatus, duomenų, neatitinkančių iškeltos darbo hipotezės ar užsakovų pageidaujamų rezultatų, slėpimas.

2.6. Mokslinių tyrimų koncepcija, metodologija ir metodika, duomenys, pirminiai šaltiniai bei kitos publikacijos turi būti pateikiami specialistams suprantama kalba taip, kad būtų galima patikrinti tyrimo patikimumą.

2.7. Turi būti siekiama, kad moksliniai tyrimai būtų naudingi visuomenei ir nebūtų analogiški anksčiau kitur atliktiems tyrimams.

2.8. Duomenų rinkimo ir analizės metodai, rezultatai ir, jei reikia, išsamūs duomenys turėtų būti prieinami vidaus ir išorės tyrimams, kai tai yra būtina ir to paprašius atitinkamoms institucijoms; turi būti laikomasi intelektinės nuosavybės teisių bei rėmėjų ir finansuotojų reikalavimų bei sąlygų, numatytų sutartyje ar lygiaverčiame dokumente.

2.9. Būtina taupiai ir racionaliai naudoti valstybės, užsakovų ir rėmėjų skiriamas lėšas, gerbti jų turtinius interesus, viešai skelbti apie jų paramą, kartu juos informuojant apie skirtų lėšų panaudojimą bei gautus rezultatus.

2.10. Negalima tendencingai kritikuoti, menkinti kolegų darbo dėl asmeninių priežasčių, konkurencijos, politinių ar kitokių su mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių motyvų.

III. AUTORINIŲ TEISIŲ ETIKA

3.1. Autorinių teisių srityje laikomasi nacionalinių ir tarptautinių autorinių teisių reikalavimų (įstatymų, taisyklių).

3.2. Mokslinių publikacijų, kitų pasiekimų (atradimų, išradimų, įdiegimų ir pan.) autoriais laikomi tik tie mokslininkai, kurie realiai ir kūrybingai dalyvavo moksliniame darbe.

3.3. Mokslo darbuotojo (tyrėjo) autorinės teisės, pasiekimų prioritetas gali būti ginamos visose priimtinose institucijose.

3.4. Kelių mokslininkų pavardžių išdėstymas publikacijos autorių sąraše yra sprendžiamas autorių susitarimu; neturi būti neadekvačiai suteikiama bendraautorystė kitiems, prie darbo neprisidėjusiems, kolegoms.

3.5. Mokslo duomenų skelbimas nenurodant šaltinių laikomas plagijavimu.

3.6. Publikuojant tyrimų medžiagą turi būti nurodomi GTC ir kitos institucijos bei valstybės, kuriose yra tos institucijos, kurioms atstovauja ir (arba) vykdo jose darbus publikacijos autoriai.

IV. AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA

4.1. Akademinės etikos kodekso priežiūrą atlieka Akademinės etikos priežiūros komisija (toliau – Komisija).

4.2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Akademinės etikos priežiūros komisijos nuostatais.

4.3. Komisijos funkcijos:

4.3.1. Komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Akademinės etikos kodeksą arba pati inicijuoja jo papildymus ir pataisas ir teikia juos tvirtinti Instituto direktoriui;

4.3.2. Komisija priima ir svarsto pareiškimus apie Instituto bendruomenės narių Akademinės etikos kodekso nuostatų pažeidimus.

4.3.3. Komisijos sudarymas ir darbo organizavimas:

4.3.3.1. Komisija susideda iš komisijos pirmininko ir dviejų narių: vienas administracijos atstovas, kitas mokslininkų-tyrėjų atstovas.

4.3.3.2 Komisijos nariai turėtų atitikti šiuos reikalavimus: nepriekaištinga reputacija, minimalios žinios akademinės etikos principų įgyvendinimo srityje.

4.3.3.3. Komisijos sudėtį ir komisijos pirmininką Instituto direktoriaus teikimu renka instituto bendruomenė viešo susirinkimo metu slaptu balsavimu;

4.3.3.4. Komisijos nariui išėjus iš darbo mokslo bendruomenė direktoriaus teikimu paskiria naują Komisijos narį;

4.3.3.5. Komisijos posėdžiai kviečiami gavus pareiškimą arba siekiant inicijuoti Akademinės etikos kodekso papildymus arba pataisas;

4.3.3.6. Komisijos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu gautas pareiškimas, susijęs su Komisijos pirmininku, posėdį kviečia ir jam vadovauja vyriausias amžiumi Komisijos narys;

4.3.3.7. Pareiškimus dėl Instituto bendruomenės nario etikos pažeidimų Komisijai gali teikti bet kuris Instituto bendruomenės narys. Akademinės etikos pažeidimai, dėl kurių kreipiamasi, turi būti įvykę ne anksčiau negu prieš metus.

4.3.3.8. Pareiškimai dėl etikos pažeidimų įteikiami Komisijos pirmininkui raštu. Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi;

4.3.3.9. Pagrindai pradėti nagrinėjimą dėl Akademinės etikos kodekso pažeidimo:
4.3.3.9.1. asmens (pareiškėjo) rašytinis pareiškimas su nurodytais faktais ir juos pagrindžiančiais dokumentais;
4.3.3.9.2. kai komisijai tampa žinoma informacija apie galimai padarytą etikos pažeidimą;.
4.3.3.9.3. kiti atvejai.

4.3.3.10. Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą, priimti sprendimą ir raštu (pasirašytu Komisijos pirmininko) atsakyti pareiškėjui arba suinteresuotajam asmeniui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pareiškimo gavimo dienos. Komisija pareiškimo išnagrinėjimo terminą gali pratęsti motyvuotu sprendimu;

4.3.3.11. Instituto bendruomenės narys, dėl kurio gautas pareiškimas arba informacija, informuojamas apie jo turinį (pateikiama pareiškimo kopija). Jis pateikia raštu paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos;

4.3.3.12. Instituto bendruomenės narys turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pareiškimas arba informacija;

4.3.3.13. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas tyrimas;

4.3.4. Komisijos sprendimai:

4.3.4.1. Komisija svarstomais klausimais priima sprendimus;

4.3.4.2. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du Komisijos nariai;

4.3.4.3. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas;

4.3.4.4. Nusprendusi, kad svarstyto asmens elgesys pažeidė Akademinės etikos kodeksą, Komisija, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, turi teisę taikyti šias priemones:
4.3.4.4.1. Raštu įspėti Instituto bendruomenės narį ir informaciją apie Komisijos sprendimą paskelbti Instituto interneto svetainėje;
4.3.4.4.2. Pasiūlyti Instituto direktoriui paskirti vieną iš drausminių nuobaudų: pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo.

  1. V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Akademinės etikos kodekso priežiūrą atlieka ir jo įgyvendinimą atitinkamomis poveikio priemonėmis užtikrina Akademinės etikos priežiūros komisija, veikianti pagal patvirtintus nuostatus.

5.2. Kiekvienas Instituto bendruomenės narys privalo laikytis šiame Kodekse išdėstytų elgesio normų ir principų. Kodeksas skelbiamas viešai Instituto tinklapyje.